Perinnönjako

Jos perittävä on ollut avioliitossa ja jättänyt jälkeensä lesken, on ennen perinnönjakoa suoritettava lesken ja perittävän omaisuuden ositus, tai avioehdon ollessa kyseessä omaisuuden erottelu. Lesken omaisuus ei siis kuulu perintöön.

Useimmiten perijät itse jakavat omaisuuden keskenään. Jos jonkun osakkaan osuus on ulosmitattu, tai joku osakkaista sitä vaatii, täytyy käräjäoikeudelta hakea pesänhoitajan määräys, jolloin hän suorittaa osituksen.

Jokaisella pesänosakkaalla on
oikeus vaatia pesänjakajaa.

Ennen jakoa täytyy perittävän varoista maksaa kaikki kuolinpesän velat tai asettaa niistä vakuus, maksaa hautauskulut, hautapaikka, hautakivi ja mahdollisesti haudan hoito määräajaksi.

Ennen jakoa on syytä arvioittaa arvokkaampi omaisuus, jotta tiedetään omaisuuserien rahallinen arvo. Tai mahdollisesti realisoida (myydä) omaisuutta, jotta se on jaettavissa.

Perinnönjaosta on tehtävä jakokirja (perinnönjakokirja). Siitä tulee käydä ilmi, mitä on jaettu kullekin perinnönsaajalle. Jos mukana on ollut testamentti, tulee myös sen lakiosista tehdä selvitys.

Perinnönjakokirjan allekirjoittavat kaikki osakkaat ja kaksi todistajaa, jotka eivät ole esteellisiä. Pesänjakajan suorittamassa jaossa, riittää hänen alekirjoituksensa. Allekirjoitusten lisäksi kirjataan myös jaon suorittamisen aika ja paikka.

Jaa Facebookissa