Perukirja

Perukirja on perunkirjoitustilaisuudessa laadittava luettelo kuolinpesän varoista ja veloista.

Perukirjassa tulee mainita aika ja paikka jossa perukirja on tehty, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka, sekä syntymä ja kuolinaika.

Pesänosakkaista on tehtävä luettelo, jossa on heidän nimensä, kotipaikkansa ja miten ovat vainajalle sukua. Alaikäisten kohdalla on myös ilmoitettava heidän syntymä aikansa. Kaikki perilliset on mainittava, riippumatta siitä, saavatko he mitään omaisuutta pesästä.

Perunkirjassa on oltava myös maininta siitä ketkä olivat tilaisuudessa läsnä.

Perunkirjaan liitetään vainajan sukuselvitys, josta ilmenee mahdolliset puolisot ja perilliset sekä perillisten virkatodistukset tai sukuselvityksensä, mikäli perillinen on kuollut, ennen perittävää. Myös lesken erikoisoikeudet, kuten esimerkiksi asumisoikeus tulee kirjata.

Perukirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista ja ne on kaikki arvioitettu, eli kaikelle omaisuudelle on myös määritelty hinta

Perunkirjaan tulee liittää myös

  • Pankkisaldot, myös lesken
  • Hautaus- ja hautakiven kustannukset
  • Sairaala ja muut vainajan laskut
  • Arvokas irtaimisto (taideteokset, autot, veneet, jne.)
  • Mahdollinen testamentti ja avioehto jäljennöksinä
  • Jäljennökset muista asiakirjoista, jotka ovat tarpeellisia pesän tilan selvittämiseksi
  • Tiedot kiinteistöistä, sekä muista arvopapereista
  • Selvitys vainajan veloista

Perunkirja toimii myös kuolinpesän osakasluettelona ja veroilmoituksena joka on perintöverotuksen perusta.

Verotoimistolla on velvollisuus arkistoida kaikki perunkirjat, sieltä perunkirjan saa jälkeenpäinkin tarvittaessa, esimerkiksi puolisoiden omistussuhteita selvitettäessä.

Perunkirjan osakasluettelon vahvistuksen voi hakea maistraatista. Vahvistettu osakasluettelo helpottaa asiointia esimerkiksi pankeissa ja vakuutuslaitoksissa.

Jaa Facebookissa